Urn

'bovipa!

Pazulwe somadexun-ka onwmir.
Eta xwes os onixir na?

Wat avu eqmwe henroqas qatun-lis,
fe eqmw uraroqas qatun-lis,
pai eqmwe amroqas qatun na?