Star Map

hen'ogbi olcogbi lahrogbi ihrogbi saqwnogbi tavrogbi ixnogbi cwrzogbi lahrogbi-ro eterqoye utqunxe ulime agi cwrza agi