Collage

pailwle tanuvwva anuvwva tanuvwva yoxukwka tanuvwva enxwnxa tanuvwva
IBB dubqwbqa falokwka
W falokwka
PH gamwma donelwla
PR gamwma zunatwta
1B utale
2B fele
3B paile
ralwli zunatwta
espuyi ungikpe durema ungikpe avu atimora ombu rali ungikpe durema pai atimora fe jwntw jwntu anuva wabu
utqunxe utcuafi eterqoye otombu eterqoye lahrogbi
atagi ete'a eteyi ete'a agri xorale eyri xorale
pamrono tinri egraska tinri apro tinri tini uxfaplo enxa uxfaplo